fbpx

kegalle

kegalle telephone directory is a Business and Personal Phone Numbers Can Find all Kegalle District

by Niranjala Lakmali

සියලූම වාහන සදහා පැය විසිහතර පුරා ආපදා සහාය සහ මාර්ග සහාය දිවයින පුරා සේවාව  We’re the industry leader in providing Roadside Assistance Break Down Service Towing service and car carrier services in Sri Lanka. We’re also the partner of choice for leading automotive companies in sri lanka and. We have the largest network presence and are present in 50+ locations across in Sri Lanka

 breakdown service /  kegalle / 153 views

by Piyumi Divyanjali

Oriental Automotive Engineers is the best leading Auto Service & Spare Parts in Kegalle and nearby areas. We are the one of the region’s fastest growing and most respected names in Automotive Products & Services. At Oriental Automotive, we maintain a global outlook - reaching out to a rapidly expanding base of customers and business associates across the world. Forging lasting bonds and strong relationships through trust, quality and professionalism. We brings you the largest Multi- Brand Automobile Service Network in the region providing Quality Service and Repairs for a wide variety of makes & models.   Our Service Auto...

 Business Page /  kegalle / 389 views / Popular

by Piyumi Divyanjali

Green City Cafe is the best leading Cafe in Kegalle and nearby areas. We are the a modern Mediterranean cafe inspired by modern and contemporary tastes focusing on social style dining in a lively atmosphere. We added value is the result of its appreciation for warm hospitality and passion for excellent food. Let our friendly staff introduce you to a fusion of artistry and taste crafted by our chefs enabling you to participate in a unique experience awakening all your five senses.We believe that working parents create positive role models for their children.  They are able to pay for nutritious...

 Foods /  kegalle / 228 views

by Nuwan

we are the best leading Gully Bowser service and wastewater management Center in Kegalle, Mawanella, and nearby areas. We are a renowned Residential and Industrial service provider in the subject of Waste Water disposal as well as sewerage Disposal, the company provides a vast service in the clearance of Sludge Removal of Treatment plants as well. The company was ventured in 2010.The perfect solution for proper disposal of sewage in your home, hotel, factory, and hospital Call Us  #

 Buy and Sell /  kegalle / 826 views / Popular

by Piyumi Divyanjali

Ivory Resort & Restaurant is the best leading Wedding Reception Hall in Kegalle and nearby areas.We place great value in celebrating occasions, making guests feel welcome and organizing successful events. These form a part of our pride and depict our brand and image in the best manner. You can plan your whole wedding functions, starting from a pre-wedding shoot to the post-marriage reception with us. We are committed to make your event a grand success for you to enjoy without any last-minute hassle or confusion. If you are looking for a modern, easily accessible and eye-catching venue, this is the...

 Weddings /  kegalle / 672 views / Popular

by 100mg sildenafil 30 tablets price 100mg sildenafil 30 tablets price

Nisha Handy Crafts is the best leading hand crafts located in Kegalle. It is owned by Mrs K A Nisansala Jayathilaka. She has a theoretical and more than 10 years of experience in this field. She has a special ability to create new creations through beads. She also teaches others about these crafts. නිෂා අත්කම් ආයතනය යනු කෑගල්ල පිහිටි හොඳම අත්කම් ආයතනය.මෙහි හිමිකාරිත්වය කේ ඒ නිසංසලා ජයතිලක මහත්මිය සතුය. මෙම ක්ෂත්‍රය පිලිබද නයාත්මක සහ වසර 10 කට වඩා පලපුරුද්දක් ඇය සතුව  ඇත. පබළු තුලින් නව නිර්මාණ බිහි කිරීමට ඇය සතු විශේෂ හැකියාවක් ඇත. එපමණක් නොව මෙම  අත්කම් පිලිබදව ඇය අන් අයට පුහුනුවක්ද...

 handicraft /  kegalle / 349 views / Popular

by Piyumi Divyanjali

Sri Lanka Bookshop is a well-known Bookshop in Kegalle and nearby areas with an abundance of books focused not only on best-sellers but also on those that will be instrumental in satiating and enriching your flair for reading. Books are the carriers of civilization. Without books, history is silent, literature dumb, science crippled, thought and speculation at a standstill. We have an exclusive team that understands your needs. Constantly striving to ensure that every book you find on the shelf is hand-picked and well-curated, our team believes in lending a personal touch to your book-discovering experience.   Contact Us 035-2222547...

 in book shop /  kegalle / 1093 views / Popular

by 100mg sildenafil 30 tablets price 100mg sildenafil 30 tablets price

Savory Food Product Company is a well known company in Mawanella and nearby areas.The company launched in 2019. Owned by Mr. Ranapana. We started as a small business and now has grown into what it is today. The main product here is Noodles. Produced in 500g and 5kg quantities as required by the market today, all the work is done in a very clean and hygienic manner.   Savory Food  Product  සමාගම Kegalle , Mawanella ,  Edaduwawa, B 2/13, පිහිටා ඇත. 2019 දී ආරම්භ කරණ ලදී. හිමිකාරිත්වය Ranapana මහතාය. ඉතාමත් කුඩාවට ආරම්භකළ මෙම ව්‍යාපාරය අද ඉතා දියුනු තත්වයකට පත්ව ඇත...

 foods products /  kegalle / 380 views / Popular

by 100mg sildenafil 30 tablets price 100mg sildenafil 30 tablets price

Dandy Footwear is a well-known footwear manufacturer in mawanalla and nearby areas located No 836 Kandy Road, Hingula in Mawanalla.. This was started 18 years ago by Mr. Rukman Weragoda. He has received the theoretical and practical training required for this business. Dandy Footwear is one of the leading manufacturers of Ladies Shoes. Dandy Footwear මාවනැල්ලේ හිගුල, අංක 836 පිහිටා ඇත. මෙය වසර 18 කට පෙර Rukman Weragoda මහතා  ආරම්භ කලේය. මෙම ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය න්‍යාත්මක සහ ප්‍රයෝගික පුහුනුව ඔහු ලබා ඇත. ඔහුගේ කැපවිම සහ උනන්දුව මත ඉතා දියුනු  තත්වයට  Dandy Footwear පත්ව ඇත.සියලුම නිෂ්පාදනවල සැලසුම් ඔහුගේය. සමාගමේ නිෂ්පාදන අතර ප්‍රධානතම...

 shoes shops /  kegalle / 376 views / Popular

by Piyumi Divyanjali

Salon Rinosha's is a well-known ladies salon in Mawanella and nearby areas. We offer you a world-class beauty care therapy; wouldn’t you love to be pampered by well-trained and caring beauty therapists, using state-of-the-art equipment and beauty care products of international standards, in squeaky-clean premises where hygiene and cleanliness are meticulously maintained? We are providers of such quality services for the discerning homemaker and professional woman. The Ultimate Value-for-the-Suburban-Money for your salon experience is here, NOW! Hygiene, Quality, Precision and Customer Delight are our main things. Come check us out for Luxurious Indulgence at Affordable Prices..!!!   Our services 1).Bridal...

 Beauty Culture /  kegalle / 706 views / Popular

Page 1 of 2

Use it alone or in combination with an eating plan. generic cialis Best diet pill on a market.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!